Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

zginieszmarnie
22:46
from Twin Peaks
22:43

June 09 2017

zginieszmarnie
10:05
3100 8da6
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viajethra jethra

June 08 2017

zginieszmarnie
13:23
4398 4ceb 500
Reposted fromarbuzy arbuzy viajethra jethra

June 07 2017

zginieszmarnie
21:31
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viamaardhund maardhund

May 26 2017

zginieszmarnie
20:30
9913 44e6 500
Reposted fromzielonazielona zielonazielona viastraycat straycat
zginieszmarnie
20:29
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viatediousuncle tediousuncle
zginieszmarnie
20:29
7043 db88
Reposted fromkyte kyte viatediousuncle tediousuncle
zginieszmarnie
20:28
6858 2828
"skowyt"
Reposted fromtfu tfu viaathlin athlin
zginieszmarnie
20:22
20:21
6187 d831
20:18
zginieszmarnie
20:18
I thought I was in a bad mood its been a few years now so I guess this is just who I am
Reposted fromaneth aneth
zginieszmarnie
20:17
0868 19da
Reposted fromJMB03 JMB03 viaaneth aneth
zginieszmarnie
20:16
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viaolvido olvido
19:24
8466 1bf2
Reposted fromryoina ryoina viajethra jethra

May 25 2017

23:40
23:40
4163 2ede 500

smudgedup:

opening up

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viajethra jethra
23:39
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viajethra jethra
zginieszmarnie
23:38
6350 2291 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl