Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2016

zginieszmarnie
01:41
3875 edea
Reposted fromlimon limon viazurawianiaczka zurawianiaczka
zginieszmarnie
01:40
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
zginieszmarnie
01:34
8855 b77b
Reposted fromidzsobie idzsobie viatwice twice

November 25 2016

zginieszmarnie
00:15
0598 08a0 500
Reposted fromrol rol viajethra jethra
zginieszmarnie
00:09
8147 d339 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viaaltopalto altopalto
zginieszmarnie
00:07
3474 6ea1
Reposted fromGIFer GIFer viaaltopalto altopalto
zginieszmarnie
00:07
zginieszmarnie
00:06
8926 6cb2
Reposted fromLotta12 Lotta12 viazurawianiaczka zurawianiaczka
zginieszmarnie
00:05
5880 32ec
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazurawianiaczka zurawianiaczka
zginieszmarnie
00:05
5271 4e1a 500
Reposted fromqb qb viazurawianiaczka zurawianiaczka

November 21 2016

zginieszmarnie
00:20
9659 562d
Reposted frombabyface babyface viazurawianiaczka zurawianiaczka
zginieszmarnie
00:19
9497 4866 500
Reposted fromrol rol viatakemeout takemeout
zginieszmarnie
00:18
1000 ff30 500
Reposted fromgruetze gruetze viazurawianiaczka zurawianiaczka
zginieszmarnie
00:17
3345 651b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadamemonroe madamemonroe

November 14 2016

zginieszmarnie
00:57
zginieszmarnie
00:41
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem – i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— bułhakow.
Reposted fromrol rol viajethra jethra

November 10 2016

zginieszmarnie
19:12
2253 5ae3 500
Reposted frommakle makle viaamagicalplace amagicalplace

November 01 2016

zginieszmarnie
23:28
Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić.
— Mariusz Szczygieł "Laska nebeska"
zginieszmarnie
23:18
8128 3840 500
Reposted fromnutt nutt viamadamemonroe madamemonroe
zginieszmarnie
23:17
2321 92c8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl