Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

zginieszmarnie
22:56
zginieszmarnie
12:01
12:01
6260 5d3f 500

gerrycanavan:

the most depressing thing I’ve ever seen

zginieszmarnie
11:54
11:34
2762 bea8 500
Reposted fromerial erial viatoniewszystko toniewszystko

March 19 2017

21:42
5003 edc6 500

gentlemanstravels:

Venice, Italy

Reposted fromtosiaa tosiaa viaorchila orchila
zginieszmarnie
21:41
6754 98ef
Reposted fromliteratka literatka viatoniewszystko toniewszystko
zginieszmarnie
21:40
zginieszmarnie
21:40
zginieszmarnie
21:36
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viatazniebieskimi tazniebieskimi
21:20
2850 b58e
Reposted fromsimonsayer simonsayer viatoniewszystko toniewszystko
zginieszmarnie
21:20
5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako viatoniewszystko toniewszystko
21:13
1510 7259 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viajethra jethra

March 10 2017

zginieszmarnie
23:53
23:47
7054 d289 500
Reposted fromBennyLuc BennyLuc viaasparagus asparagus
23:42
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacynamon cynamon
23:41
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacynamon cynamon

March 02 2017

zginieszmarnie
23:35
zginieszmarnie
23:17
Reposted frompunisher punisher viajethra jethra
zginieszmarnie
23:16
6478 d929
Reposted fromminna minna viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl