Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

21:21
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viajamnik jamnik
zginieszmarnie
21:21
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viajethra jethra
21:21
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajethra jethra

August 13 2017

zginieszmarnie
20:50
6030 ffc1
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaaltopalto altopalto

August 08 2017

20:49
4168 757e
Reposted fromtwice twice viakapitandziwny kapitandziwny
zginieszmarnie
20:47
4898 202b 500
Reposted frompixielark pixielark viakapitandziwny kapitandziwny

August 06 2017

zginieszmarnie
12:25
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viarosses rosses
zginieszmarnie
12:25
9960 6e5e
Reposted fromtfu tfu viaqbshtall qbshtall
12:18
6706 61a4
Reposted fromborderme borderme viaqbshtall qbshtall
zginieszmarnie
12:16
Reposted fromworst-case worst-case viafoodislove foodislove
zginieszmarnie
12:16
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
zginieszmarnie
12:16
2785 7210 500
Reposted frommeem meem viabarock barock
12:15
9916 e7f0

myverycrazyworld:

Salem described my life.

zginieszmarnie
12:15

August 04 2017

zginieszmarnie
22:59
Reposted frombluuu bluuu viawildhorses wildhorses
zginieszmarnie
22:59
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko
zginieszmarnie
22:58
3001 3afd 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead
22:57
zginieszmarnie
22:57
0372 16b4
Reposted frominto-black into-black viawildhorses wildhorses
19:44
9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viapannalu pannalu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl