Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2018

zginieszmarnie
23:14
9462 19a6 500
Świetlicki na każdą nie-pogodę
Reposted fromautosennosc autosennosc viatutus tutus
zginieszmarnie
23:11
6693 084e
Reposted fromkarahippie karahippie viafischikella fischikella
zginieszmarnie
23:10
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise viatutus tutus
zginieszmarnie
23:09
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlovvie lovvie viaweruskowa weruskowa
zginieszmarnie
23:03
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoutofmyhead outofmyhead
zginieszmarnie
23:02

Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.


— Witkacy
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialexxie lexxie
zginieszmarnie
23:00
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasanitas sanitas
zginieszmarnie
22:57
2259 bf19
Reposted fromla-lu la-lu viabladzik bladzik
zginieszmarnie
22:53
It's a flippopotamus
Reposted fromfoop2 foop2 viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
zginieszmarnie
22:49
6327 864c 500
zginieszmarnie
22:47
9878 ea92 500
Reposted fromsohryu sohryu viamadamemonroe madamemonroe
zginieszmarnie
22:43
8742 7a16
Reposted fromwerczi werczi viaamphetaminelogic amphetaminelogic
zginieszmarnie
22:42
1506 dbf5
Reposted fromsarazation sarazation viaaltopalto altopalto
zginieszmarnie
22:42
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaltopalto altopalto
zginieszmarnie
22:41
zginieszmarnie
22:40
4913 16d5
zginieszmarnie
22:37
9634 1488
Reposted fromolaosa olaosa viaamphetaminelogic amphetaminelogic
22:37
3322 cb8e 500
22:36
zginieszmarnie
22:33
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viaaltopalto altopalto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl