Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

zginieszmarnie
13:02
3733 2807
Reposted fromrol rol viamyownreality myownreality
zginieszmarnie
09:30
8119 5fb8 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viasilence89 silence89
zginieszmarnie
09:29
1994 79a7 500
zginieszmarnie
09:26

August 22 2016

zginieszmarnie
21:58
7513 bb8e 500
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viawielorybek wielorybek
zginieszmarnie
21:38
0908 8b83
let your pet do it  
Reposted fromsaiwala saiwala viajethra jethra
zginieszmarnie
10:17
6989 76df
10:17
7495 21d7 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viachaveleh chaveleh
zginieszmarnie
09:27
7788 09e7
Reposted fromcaraseen caraseen viaFarill Farill

August 21 2016

zginieszmarnie
23:47
8467 eb61 500
23:43
7163 cb96
Reposted frombuddhablink buddhablink viamarlylee marlylee
zginieszmarnie
21:22
zginieszmarnie
21:21
Reposted fromglamourista glamourista viajethra jethra
zginieszmarnie
21:20
A jakże. Milczenie też głos. I także słowa. Tylko, żeby tak powiedzieć, słowa, które straciły wiare w siebie.
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromleggere leggere viajethra jethra
zginieszmarnie
21:20
5117 7892
Reposted fromfriends friends viawielorybek wielorybek

August 20 2016

zginieszmarnie
20:25
5401 d585
Reposted from2014 2014 viakrainakredek krainakredek
zginieszmarnie
20:17
I nawet najgłupsze rzeczy, kiedy jesteś zakochany, zapamiętujesz jak coś najpiękniejszego. Bo ich prostoty nie da się porównać z niczym innym.
— Federico Moccia
zginieszmarnie
20:15
5620 9a96
Reposted fromcaraseen caraseen viaespere espere
zginieszmarnie
20:00
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan viapandorcia pandorcia
zginieszmarnie
19:13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl